Ειδικά Συστήματα

Η Q solutionsπροσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης σε ειδικά συστήματα σύμφωνα με διεθνή και κλαδικά πρότυπα καθώς και μοντέλα όπως:

  • SA 8000 ή ISO 26000 για τη κοινωνική υπευθυνότητα
  • Καθορισμός επιχειρηματικού πλαισίου Οργανισμού και εμπλοκή ενδιαφερομένων μερών
  • Επιχειρηματική Αριστεία (EFQM model)
  • ISO 31000 και 31010 για τη διαχείριση διακινδυνεύσεων, ειδικά σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων
  • Εθνικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων/Οργανισμών ΕΕΔΕ "ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ"
  • Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης Investors in People
  • Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστημάτων Κατασκευαστών – AD-2000 HPO/WO, TRD 100/201, ΕΝ-729, DIN 18800, DIN 6700
  • Συστήματα για τη πιστοποίηση κατά FSC
Χειραψία