Ποιοι ειμαστε

H Q solutions αποτελεί μια σύγχρονη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποίειται από το 2011 στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης, της υποστήριξης για Πιστοποίηση και Διαπίστευση και του ανασχεδιασμού διαδικασιών στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Η ομάδα μας απαρτίζεται τόσο από έμπειρους μηχανικούς του ευρύτερου χώρου της Ποιότητας όσο και από νέους επιστήμονες με καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις.

Όραμά μας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός, η οργανωτική και η λειτουργική βελτίωση όλων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ακολουθώντας τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Αξιοπιστίας.

#

Πολιτική Ποιότητας

Η διοίκηση της Q solutions δεσμεύεται για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών της, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Επίσης, δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και για την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.

Η πολιτική ποιότητας της Q solutions περιλαμβάνει:

 • Την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 • Την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της διαφάνειας.
 • Τη διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.

 • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνσή του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητας του.
 • Τη διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος, τη λήψη και υποστήριξη της υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
 • Την παρακολούθηση των εξελίξεων / απαιτήσεων σε επίπεδο αγοράς, νομοθεσίας και επιστήμης.
 • Την επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο δυναμικό της Q solutions.
 • Τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της αγοράς και τη μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται.
 • Τον σχεδιασμό των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Την προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.
 • Τη μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών και τη βελτίωση της ικανοποίησής τους
 • Την τήρηση των εθνικών και διεθνών κανόνων.
 • Την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού
 • Την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η διοίκηση της Q solutions δεσμεύεται για την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ενάντια σε κάθε είδους εσωτερική, εξωτερική, θεμιτή ή αθέμιτη απειλή, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η Q solutions θέτει συγκεκριμένους στόχους για την ασφάλεια των πληροφοριών τους οποίους παρακολουθεί και εφόσον χρειάζεται αναθεωρεί ώστε να διασφαλίζεται:

 • Η προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών που παράγει, λαμβάνει και διακινεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

 • Η τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Η συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.
 • Η άμεση καταγραφή και αναφορά των παραβάσεων και των ύποπτων περιστατικών στον ΥΣΔ και η διερεύνηση του εις βάθος.
 • Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών ασφάλειας.
 • Η πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων.
 • Η συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Η πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013.