Ποιοι ειμαστε

H Q solutions αποτελεί μια σύγχρονη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποίειται από το 2011 στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης, της υποστήριξης για Πιστοποίηση και Διαπίστευση και του ανασχεδιασμού διαδικασιών στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Η ομάδα μας απαρτίζεται τόσο από έμπειρους μηχανικούς του ευρύτερου χώρου της Ποιότητας όσο και από νέους επιστήμονες με καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις.

Όραμά μας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός, η οργανωτική και η λειτουργική βελτίωση όλων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ακολουθώντας τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Αξιοπιστίας.

#

Πολιτική Ποιότητας

Η διοίκηση της Q solutions δεσμεύεται για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών της, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Επίσης, δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και για την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.


Ειδικότερα, η πολιτική ποιότητας της περιλαμβάνει:

 • Εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 • Προαγωγή ισότητας ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, καθώς και διαφάνειας.
 • Αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία.

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Ανασκοπήσεις του συστήματος, υποστήριξη υλοποίησης βελτιωτικών μέτρων.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων σε αγορές, νομοθεσία και επιστήμη.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό.
 • Συνεχή βελτίωση με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και τη μεταδιδόμενη εμπειρία.
 • Σχεδιασμός έργων με στόχο την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση.
 • Ανοικτός διάλογος και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών.
 • Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Μείωση παραπόνων και βελτίωση ικανοποίησης ενδιαφερομένων.
 • Τήρηση εθνικών και διεθνών κανόνων, κανόνων ανταγωνισμού και συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η διοίκηση της Q solutions δεσμεύεται για την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, ενάντια σε κάθε είδους εσωτερική, εξωτερική, θεμιτή ή αθέμιτη απειλή, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.


Συγκεκριμένοι, στόχοι της Q solutions για την ασφάλεια των πληροφοριών περιλαμβάνουν:

 • Προστασία της ακεραιότητας των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή καταστροφή.
 • Προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας.
 • Τήρηση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων περί ασφάλειας πληροφοριών.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
 • Καταγραφή και αναφορά παραβάσεων και ύποπτων περιστατικών στον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και διερεύνησή τους.
 • Λήψη απαραίτητων μέτρων για πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας.
 • Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών μέσω συνεχούς παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων.
 • Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2022.

Η διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους και την αναγκαία υποστήριξη για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας.