Ποιοι ειμαστε

H Q solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποίειται από το 2011 στον ευρύτερο τομέα της Διαχείρισης της Ποιότητας, της Πιστοποίησης και της Διαπίστευσης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Η ομάδα μας αποτελείται τόσο από έμπειρους μηχανικούς του χώρου της Ποιότητας όσο και από νέους επιστήμονες με καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις.


Όραμά μας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός, η οργανωτική και η λειτουργική βελτίωση όλων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ακολουθώντας τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Αξιοπιστίας.

#

Πολιτική Ποιότητας

Στόχοι της Q solutions είναι:

 • Η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της διαφάνειας.
 • Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
 • Η ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητας του.
 • Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
 • Η διαρκής μείωση των λαθών και παραλείψεων.
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων / απαιτήσεων σε επίπεδο αγοράς, νομοθεσίας και επιστήμης.
 • Η επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό της Q solutions.
 • Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της αγοράς και τη μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται.
 • Η αναλυτική επιθεώρηση και κατανόηση των συμβάσεων.
 • Ο σχεδιασμός των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους ωφελούμενους/ ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Η μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η βελτίωση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση.
 • Η τήρηση των εθνικών και διεθνών κανόνων.
 • Η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού
 • Συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα των δράσεων που παράγονται, τους Προμηθευτές, τα μέλη της Q solutions και το κοινωνικό σύνολο.
 • Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η Ανώτατη Διοίκηση της Q solutions δεσμεύεται για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών της, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στην υλοποίηση δράσεων και πράξεων που αναλαμβάνει. Επίσης δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και για την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Q solutions δεσμεύεται για την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ενάντια σε κάθε είδους εσωτερική, εξωτερική, θεμιτή ή αθέμιτη απειλή, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας θέτει συγκεκριμένους στόχους για την ασφάλεια των πληροφοριών τους οποίους παρακολουθεί και εφόσον χρειάζεται αναθεωρεί ώστε να διασφαλίζεται:

 • Η προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών που παράγει, λαμβάνει και διακινεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.
 • Η τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Η συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.
 • Η άμεση καταγραφή και αναφορά των παραβάσεων και των ύποπτων περιστατικών στον ΥΣΔ και η διερεύνηση του εις βάθος.
 • Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών ασφάλειας.
 • Η πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων.
 • Η συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Η πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013.