Συστήματα Διαχείρισης

Ενα τάμπλετ που απεικονίζει κάποια γραφήματα

Τα συστήματα διαχείρισης αποτελούν ένα σύνολο αλληλένδετων και αλληλοεπιδρόντων στοιχείων ενός Οργανισμού, για τη καθιέρωση πολιτικών και στόχων, καθώς και διεργασιών, ώστε να επιτυγχάνονται οι εν λόγω στόχοι. Ένα σύστημα διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο θεματικό τομέα ή και περισσότερους, π.χ. Διαχείριση της Ποιότητας, Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Περιβαλλοντική Διαχείριση ή Χρηματοοικονομική Διαχείριση.

Η Q solutions προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης σε όλα τα διαδεδομένα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα:

 • ISO 9001, το γνωστό πρότυπο για τη ποιότητα
 • ISO 14001, το πρότυπο για το περιβάλλον
 • Κανονισμός 1221/2009 (EMAS III)
 • ISO 45001, το πρότυπο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • ISO 50001, το πρότυπο για τη διαχείριση ενέργειας
 • ISO 39001, το πρότυπο για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας
 • ISO 22301, το πρότυπο για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας
 • ISO/IEC 27001, το πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων
 • ΕΝ 13816, το πρότυπο για τις μεταφορές και τα Logistics
 • ISO 22000, το πρότυπο για την Ασφάλεια τροφίμων
 • Μελέτες HACCP
 • ΕΝ 15224, το πρότυπο για υπηρεσίες υγείας
 • ISO 22716, το πρότυπο για εργοστάσια καλλυντικώ
 • ISO 13485, το πρότυπο τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ΚΥΑ 1348