Συστήματα Διαχείρισης

Ενα τάμπλετ που απεικονίζει κάποια γραφήματα

Τα συστήματα διαχείρισης αποτελούν ένα σύνολο αλληλένδετων και αλληλοεπιδρόντων στοιχείων ενός Οργανισμού, για τη καθιέρωση πολιτικών και στόχων, καθώς και διεργασιών, ώστε να επιτυγχάνονται οι εν λόγω στόχοι. Ένα σύστημα διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο θεματικό τομέα ή και περισσότερους, π.χ. Διαχείριση της Ποιότητας, Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Περιβαλλοντική Διαχείριση ή Χρηματοοικονομική Διαχείριση.

Η Q solutions προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης σε όλα τα διαδεδομένα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα:

 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και την αναθεωρημένη έκδοση του 9001:2015 το γνωστό πρότυπο για τη ποιότητα
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και την αναθεωρημένη έκδοση του 14001:2015 το πρότυπο για το περιβάλλον
 • Κανονισμός 1221/2009 (EMAS III)
 • OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801 το πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και την επικείμενη έκδοση του ως 45001:2016
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001, το πρότυπο για τη διαχείριση Ενέργειας
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001, Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301 για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001, για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων
 • ΕΝ 13816 για τις μεταφορές και τα Logistics
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 για την Ασφάλεια τροφίμων
 • Μελέτες HACCP
 • ΕΝ 15224 για υπηρεσίες υγείας
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22716, για εργοστάσια καλλυντικώ
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485 για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ΚΥΑ 1348