Ασφάλεια των Πληροφοριών

Ενα λουκέτο που το αρπάζει ένα χέρι

Ο πρωταρχικός στόχος της ασφάλειας πληροφοριών είναι η προστασία του απορρήτου, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων, χωρίς να παρεμποδίζεται η παραγωγικότητα του Oργανισμού. Αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω δομημένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, την εγκατάσταση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομής.

Η Q solutions αναλαμβάνει την υποστήριξη τεχνικών θεμάτων για την ασφάλεια των πληροφοριών παρέχοντας μεταξύ άλλων:

  • Αξιολόγηση και μελέτη της υποδομής
  • Gap Analysis σε σχέση με διεθνή πρότυπα (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27701 κλπ.) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προτασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα GDPR
  • Ανάλυση κινδύνων (Risk Assessment) σε επίπεδο υποδομής και προτάσεις βελτίωσης με δυνατότητα εκπόνησης έρευνας αγοράς
  • Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (network security, firewall, network management, end point security κλπ.)
  • Vulnerability Assessment - Penetration Test
  • Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Ανασχεδιασμός των IT λειτουργιών και υποστήριξη εφαρμογής