Ασφάλεια Τροφίμων

Ενα τάμπλετ που απεικονίζει κάποια γραφήματα

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο συστηματικός έλεγχος των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. Κάθε οργανισμός, ανεξαρτήτως μεγέθους, που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων οφείλει να αναπτύξει, να εφαρμόζει και να διατηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τις αρχές του HACCP.

Η Qsolutions με τη συμβολή των έμπειρων και εξειδικευμένων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων συμβούλων της αναλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2018/HACCP, FSSC 22000)
  • Εκπόνηση μελετών HACCP
  • Ετήσια υποστήριξη υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Αναβάθμιση υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στην εφαρμογή του συστήματος και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
  • Σχεδιασμός και επαλήθευση διαγράμματος ροής
  • Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες μηχανικούς
  • Προετοιμασία της επιχείρησης για προγραμματισμένες επιθεωρήσεις από φορείς πιστοποίησης και αρμόδιες αρχές ελέγχου τροφίμων
  • Φυσική παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας μας την ημέρα της επιθεώρησης από φορείς πιστοποίησης