Υπηρεσίες για τη πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών

Το λογότυπο του CE χαραγμένο σε μεταλλική επιφάνεια

Η Q solutions παρέχει υπηρεσίες για την πιστοποίηση προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών:

  • ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1 για μεταλλικές κατασκευές
  • CE – Τεχνικοί Φάκελοι
  • δομικά Υλικά (Κανονισμός CPR)
  • διασφάλιση Ποιότητας ανελκυστήρων (Οδηγία 95/16- 2006/42/ΕΚ)
  • διασφάλιση Ποιότητας PED Δοχείων υπό πίεση (Οδηγία 97/23)
  • κοινοποίηση φορέων